СТАНОВИЩЕ НА ОБЕДИНЕНИ ЕВАНГЕЛСКИ ЦЪРКВИ


До г-жа ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
44-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

СТАНОВИЩЕ

От ОБЕДИНЕНИ ЕВАНГЕЛСКИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ –
сдружение с нестопанска цел;
седалище: гр. София, ул. Солунска № 49;
представлявано от Румен Борджиев – председател на УС

 

Относно: РЕШЕНИЕ НА МС ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА
КОНВЕНЦИЯТА НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА
ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С НАСИЛИЕТО НАД
ЖЕНИ И ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ,
ПОДПИСАНА НА 24 АПРИЛ 2016 ГОДИНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В сдружение Обединени евангелски църкви в България (ОЕЦ) членуват 12 вероизповедания, от името на които изразяваме следното становище относно решение на МС от 03.01.2017 г. за предложение до Народното събрание за ратифициране на конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, подписана на 24 април 2016 година.

Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Конвенцията) е подписана от външния министър на РБългария на 24 април 2016 г.

На 03.01.2018 г. е прието Решение на МС, с което се предлага на Народното събрание да ратифицира Конвенцията.

С настоящото заявяваме, че всички ние сме обединени в съгласие за установяване на високи стандарти в областта на насилието над жени. Осъждаме всички форми на насилие, включително и тези над жени и домашното насилие, и приветстваме всички инициативи, включително и законодателни, с които се цели да живеем в общество, свободно от насилие.

Същевременно вземаме предвид разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България, съгласно която международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.

Ето защо сме загрижени от опита за въвеждане във вътрешното ни право на нови дефиниции и модели, които са в открито противоречие с някои основни ценности и разбирания в обществото ни и които могат да доведат до непредвидими последици в областта на семейните отношения.

Такова е например съдържанието, което се влага в чл. 3, б. „в“ от Конвенцията в дефиницията „пол“, като се влага нов за обществото ни смисъл, различен от общоприетия. Предвиждат се също задължения за осъществяване на мерки за промяна в социалните и културните модели на поведение на жените и мъжете (чл. 12, ал. 1), като се очаква сами да изкореним обичаите и традициите си, основани на стереотипни роли за жени и мъже. Същевременно се въвежда ново понятие „социален пол“, както и задължение за предприемане на стъпки за образователни дейности и промяна в учебния материал по въпроси, свързани с нестереотипни роли на пола (чл. 14, ал. 1).

Следва да се вземат предвид също и измененията в националното законодателство, които се предвиждат след ратифициране на Конвенцията. Така в отговор на въпрос, поставен от народния представител Николай Александров, Ваш вх. № 754-06-723 / 01.11.2017 г., министърът на правосъдието Цецка Цачева сочи, че във връзка с въвеждане на изискванията на Истанбулската конвенция счита за необходимо да бъдат допълнени признаците, въз основа на които се предвижда допълнение на чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация, като се добави „полова идентичност“. Също така се предвижда в чл. 2, ал. 1 и чл. 3, т. 2, т. 9 и т. 10 от Закона за защита от домашното насилие от думите „фактическо съпружеско съжителство“ да отпадне „съпружеско“.

Налага се изводът, че измененията, които се предвиждат във вътрешното ни право, ще бъдат свързани единствено с текстовете, за които изразяваме резерви, като при това ще имат ефект в областта на семейното право чрез уреждане на отношения, противни на установените семейни ценности, вместо с реални усилия за борба срещу негативното явление, каквото е насилието над жени и домашното насилие.

При това положение ние изразяваме категорични резерви по отношение на сочените текстове, като считаме, че България следва да си запази правото да не прилага същите. Съгласно чл. 78 на Конвенцията обаче не се допускат резерви по отношение на никоя от разпоредбите, с изключение на изрично посочените (основно материално и процесуалноправни), измежду които не се намират посочените от нас по-горе.

Следователно, щом Конвенцията не може да бъде ратифицирана с резерви по отношение на сочените проблемни текстове, то остава въпросът дали изобщо да се ратифицира в цялост.

От стенографския запис от проведеното на 03.01.2017 г. заседание на Министерски съвет е видно, че са налице възражения от страна на някои министри в процедурата по междуведомствено съгласуване. Решението по т. 6 е прието с „направените забележки от Симеонов и Каракачанов за изчистване на интерпретиращите възможности и най-вече по чуждиците“. Министър Цачева е заявила становище, че „няма пречки да я внесем в Народното събрание и там да се проведе широкият й дебат и обсъждане“.

Считаме, че такъв широк обществен дебат е действително наложителен и заявяваме готовност да участваме в него.

Още повече че текстът на Конвенцията е съставен на английски и френски език, като съгласно чл. 81 и двата текста са еднакво автентични. Вече бяха разпространени неофициални становища, че се касае за неточен превод на български език, което е още един аргумент в полза на необходимостта от широко обществено обсъждане, в процедурата по което ще има възможност да се прецизират дефинициите и смисловото съдържание на текстовете, за да няма колебание относно приложимостта на нормите. Вярно е, че ЗНА не предвижда процедура по обществена консултация на законопроект за ратифициране на международен договор, какъвто е случаят, но така също е вярно, че текстовете на Конвенцията ще станат част от вътрешното ни законодателство, поради което и с оглед обстоятелството, че с въведените нови понятия се преуреждат вътрешни обществени отношения, свързани с традиционни семейни ценности, то считаме, че няма пречка такъв дебат да се проведе. Нещо повече, същият е наложителен!

В този смисъл, упражнявайки нашето конституционно право на петиция по чл. 45 от Конституцията на Република България, ние настояваме такъв дебат да се проведе.

 

Уважаема госпожо Председател на НС,

Конвенцията има цели, свързани с насилието над жени и домашното насилие, които желаем да имат ефект във вътрешното ни законодателство, но ако заедно с тях сме поставени в условия да въведем и неприемливи нови за обществото ни понятия, социални и културни модели, противни на традиционно установените семейни ценности, съгласно първоначалния текст на български език, то моля да считате настоящото и за петиция по смисъла на чл. 45 от КРБ, с която настояваме:

1. Конвенцията да не бъде ратифицирана с първоначално внесения в Министерски съвет български текст.

2. Да се представи нов прецизен официален превод с отстранени двусмислия в легалните дефиниции.

3. Преди ратификацията да се проведе широко обществено обсъждане, в което заявяваме готовност да участваме, включително и с наши представители в съответните парламентарни комисии на основание чл. 42 от ПОДНС.

4. Предвид високия интензитет на уреждане на обществени отношения, настояваме и за становище по законопроекта на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите и Обществения съвет към нея, както и на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.

5. В случай че Конвенцията не бъде ратифицирана, настояваме да бъдат въведени изменения в националното законодателство, които да постигнат високите стандарти срещу насилието над жени и домашното насилие и които могат лесно да бъдат постигнати чрез реципиране на текстовете от Конвенцията в останалата им част. 

 

 

С уважение,

 

Пастор Румен Борджиев
Председател на ОЕЦ в България

 

_________________________________________________

  

Вероизповедания, членoве на ОЕЦ в България:

 1. Съюз на Евангелските съборни църкви в България
 2. Евангелска методистка епископална църква в България
 3. Съюз на Евангелските баптистки църкви в България
 4. Съюз на Евангелските петдесятни църкви в България
 5. Българска Божия църква
 6. Божия църква в България
 7. Българска евангелска църква „Блага вест“
 8. Християнска евангелска църква „Шалом“
 9. Християнска църква „Сион“
 10. Християнска църква „Месия“
 11. Българска свободна църква
 12. Християнска църква на Назарянина