РОЖДЕСТВЕН ПОЗДРАВ


bulletin blog

 

ДО
ВСИЧКИ ВЯРВАЩИ, МЕСТНИ ЦЪРКВИ,
СЛУЖИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ НА СЕПЦ

 

 

СКЪПИ БРАТЯ И СЕСТРИ,

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО! 

От името на съюзното ръководство най-сърдечно ви поздравявам по случай рождението на нашия Господ и Спасител Исус Христос!

В днешния празник ние си спомняме за едно Дете, Което се родило, за да промени света. Родило се в един витлеемски обор, но в същото време е наречено: „Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира“ (Исая 9:6). Родило се в бедно семейство, но в същото време е Словото, станало плът, Алфа и Омега, Началото и Краят. А за да се роди на земята, Той доброволно се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците“ (Филипяни 2:7).

Когато си припомняме рождествената история, в съзнанието ни обикновено възникват три картини, описани в евангелията: (1) ангелското послание до овчарите, (2) яслата, в която е повит и положен Младенеца, и (3) мъдреците, водени от звезда, дошли, за да Му се поклонят. И в трите рождествени картини се съдържат важни послания за всички нас и за цялото човечество.

Да си припомним известието на ангела до овчарите: „Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ.“ (Лука 2:10-11). Да си припомним и славословието на ангелското множество: „Слава на Бога във висините. И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.“ (Лука 2:14). 

Ангелското послание разкрива Божието отношение към нас, хората. Въпреки духовната тъмнина, покриваща целия свят, въпреки греха, обвързващ всяко човешко сърце, въпреки Господната праведност, изискваща справедлива отплата за греха на всеки човек, Бог има благоволение към нас. Знаем, че „заплатата на греха е смърт“, но през тази рождествена нощ Бог е дал на човечеството най-скъпият дар – Спасителят на света. Въпреки че никой от нас не заслужава това, „Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.“ (Йоан 3:16).

След като чули ангелското послание, овчарите намерили Мария, Йосиф и Младенеца, положен в ясла. Тази ясла разкрива пък отношението на болшинството от хората към Бога. 

Винаги, когато настъпят дните около Рождество Христово, с особено умиление си припомняме за витлеемския обор и за яслата, в която лежи бебето Исус. Но тази мила и сантиментална рождествена картина разкрива една ужасна действителност – причината, поради която Исус е трябвало да се роди в тези мизерни условия, е, че за Него е нямало място в гостилницата. Като че ли още от самото рождение са започнали да се изпълняват пророческите думи: Той беше презрян и отхвърлен от хората“ (Исая 53:3). Поради това отхвърляне от хората по-късно Той е бил разпнат на кръста и е станал заместническата изкупителна жертва за спасението на всички нас.

За съжаление историята с Христовото отхвърляне се повтаря през всички векове. Евангелист Йоан разкрива най-голямата трагедия за човечеството: Той беше в света; и светът чрез Него стана; но светът не Го позна. При Своите Си дойде, но Своите Му не Го приеха.“ (Йоан 1:10-11). И все пак евангелистът ни разкрива и добрата новина: А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чеда“ (Йоан 1:12). Както в миналото, така и днес Христос е отхвърлен от болшинството, но винаги има хора, които Го приемат и Го следват.

Евангелист Матей ни разказва и за мъдреците от изток, които водени от Витлеемската звезда дошли да се поклонят на новородения Юдейски Цар. И в тази картина се съдържа важно послание за нас – на Исус Христос подобава поклонение, слава и почит. 

Тогава мъдреците са Го разпознали като Юдейски Цар. Но Той е много повече – Той е Цар на царете и Господ на господарите и „царството Му няма да има край“ (Лука 1:33). Той е Бог от вечността и във вечността, второто Лице на триединния Бог, първороден преди всяко създание; понеже чрез Него и за Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено; и Той е преди всичко и всичко чрез Него се сплотява.“ (Колосяни 1:15-17). Той е „сияние“ на Божията слава и „съвършен образ на Неговото лице“ (Евр. 1:2). Неговата слава е толкова велика, че години по-късно, когато ап. Йоан Го е видял в своето изстъпление, паднал пред нозете Му като мъртъв (Откровение 1:17).

И ако в миналото ангелите са прогласили рождението на Младенеца Исус, в недалечно бъдеще ние очакваме отново вест от ангелите: Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос; и Той ще царува за вечни векове.“ (Откровение 11:15).

Скъпи братя и сестри, нашият Господ Исус Христос заслужава нашата почит и поклонение и то не само на днешния ден, но през всичките дни на земния ни живот и през вечността!

Честито и благословено Рождество Христово!

 

 

П-Р ИВАН ВРАЧЕВ
Председател на СЕПЦ